برگزاری جلسه ی دوم کلاس حقوق تجارت

روز چهارشنبه ۲۱/ ۵/ ۹۴، دومین جلسه ی کلاس حقوق تجارت آقای دکتر سهیل طاهری برگزار شد.

و امروز پنج شنبه ۲۲/ ۵/ ۹۴، آخرین جلسه ی کلاس حقوق تجارت آقای دکتر سهیل طاهری برگزار می گردد.

موسسه طرح نوین اندیشه شعبه مشهد