نمونه قرارداد بیمه آتش سوزی

بخشی  از نمونه متن قرار داد:

توضیحات منظم به بیمه نام آتش سوزی

توضیحات مربوط به بیمه نامه آتش سوزی شماره ………………. که جزء لاینفک بیمه نامه می باشد بشرح زیر:

توضیحات:
۱- نرخ حریق، صاعقه، انفجار ۷/۰ در هزار، نرخ زلزله ۱۲/۱ در هزار، نرخ سرقت با شکست حرز ۱۲ در هزار محاسبه و منظور گردیده است.
۲- بنا به اظهار بیمه گذار سازه ساختمان مورد بیمه از اسکلت فلزی می باشد.
۳- با عنایت به ماده ۱۳ شرایط عمومی مندرج در ظهر بیمه نامه خسارتهای مستقیم ناشی از زلزله وارد به مورد بیمه به استثنای سرقت در مقابل خطر زلزله بیمه می باشد و استثنای زمین لرزه مندرج در بند ۲ ماده ۳۱ شرایط مذکور شامل این بیمه نامه نخواهد بود. ضمنا از خسارتهای ناشی از زلزله ۱۵% بعنوان تعهد بیمه گذار (فرانشیز) کسر خواهد شد.
۴- حداکثر تعهد شرکت بیمه در مقابل خسارات ناشی از خطر زلزله ۸۰% مبلغ مورد بیمه در هر حادثه می باشد.
۵- مورد بیمه بند ۲ بیمه نامه علاوه بر خطرات حریق، صاعقه، انفجار، زلزله در مقابل خطر سرقت با شکست حرز نیز بیمه می باشد.
۶- بیمه گر موافقت می نماید که بیمه گذار مبلغ ……………….. ریال از حق بیمه را نقدا و ما بقی را در ۶ قسط ………………… ریالی به سررسیدهای …………………. الی …………………. پرداخت نماید چنانچه هر یک از اقساط مذکور در سررسیدهای معینه پرداخت نشود بیمه گر تعهدی نسبت به جبران خسارت وارد به مورد بیمه نخواهد داشت.
۷- گرم و روشن نمودن محل مورد بیمه با نفت، گاز، گازوئیل و برق مجاز می باشد.

متن کامل قرارداد در لینک زیر:

10,000 تومان خرید