جزوه آیین دادرسی کیفری منطبق با “قانون آیین دادرسی کیفری جدید”

جزوه آیین دادرسی کیفری منطبق با “قانون آیین دادرسی کیفری جدید”

کاری از استاد سید مسعود مظاهری

۷۹ صفحه

10,000 تومان اطلاعات بیشتر

آخرین ورودی ها

  • سوالات ایین دارسی کیفری ۲ دکتری