جزوه خسارت ناشی از عدم النفع

یکم – تعاریفی که از عدم النفع شده است :

مقدمتا توضیح این مطلب لازم است که ، ضرری که به شخص وارد می شود ممکن است مادی یا معنوی باشد . ضرر مادی خود به دو قسم قابل تقسیم است ؛
قسم اول – از دست رفتن مال موجود یا خسارت مثبت
قسم دوم – تفویت منافع یا خسارت منفی که همان عدم النفع است .
عدم النفع عبارت از ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتی که مقتضی آن حاصل شده است مثل ؛ توقیف غیرقانونی شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شود .
عدم النفع گاهی ضررمحسوب می شود .  در این صورت عبارت است از ؛ حرمان از نفعی که به احتمال قریب به یقین حسب جریان عادی امور و اوضاع و احوال خصوص مورد ، امید وصول به آن نفع ، معقول و مترقب و مقدور بوده باشد .
عدم النفع محروم شدن شخص ، از فایده مورد انتظار است .
برخی گفته اند ؛ هنگامی از عدم النفع یا تفویت منفعت سخن به میان می آید که در نتیجه عمل زیانبار ، دارایی شخص فزونی نیافته است ، در حالی که اگر این واقعه رخ نمی داد بر طبق روند عادی عدم النفع عبارت است از فوت شدن منافع محقق الحصولی که شخص از آن محروم شده است .

اقساط عدم النفع :
الف – عدم النفع محقق الحصول
ب – عدم النفع محتمل الحصول

خرید و دانلود جزوه خسارت ناشی از عدم النفع

10,000 تومان اطلاعات بیشتر

آخرین ورودی ها

  • دانلود جزوه متون حقوقی ۱ پیام نور
  • دانلود کتاب بایسته های حقوق جزای عمومی دکتر گلدوزیان pdf
  • دانلود کتاب بایسته های حقوق جزای عمومی گلدوزیان
  • دانلود کتاب متون حقوقی۲
  • چگونگی خواندن متون حقوقی۲پیام نور