دانلود جزوه مبحث وقف و ۴۲ نکته کلیدی مرتبط

مبحث وقف و ۴٢ نکته کلیدی مرتبط
نکته ١:وقف عبارت است از:تحبیس عین و تسبیل منفعت(ماده ۵۵ ق.م)
.تحبیس عین:یعنی مال از ملکیت واقف خارج شود و از نقل و انتقال مصون بماند
تسبیل منفعت:یعنی منافع مال در راھی صرف شود
نکته ٢:وقف یا خاص است یا عام
وقف خاص:در وقف خاص موقوف علیھم محصور می باشند
وقف عام:در وقف عام موقوف علیھم غیر محصور بوده و یا وقف بر مصالح عامه است.(ماده ۵۶ ق م)
نکته ٣:وقف چه خاص و چه عام عقد است.(مواد ٧٩،۶١،۵۶ ق م) و به ایجاب وقبول نیاز دارد

10,000 تومان اطلاعات بیشتر

آخرین ورودی ها

  • دانلود رایگان جزوات حقوقی دانشگاه تهران