دانلود قرارداد اجرای طرح پژوهشی

« بخشی از قرارداد اجرای طرح پژوهشی »

« با اعتبار ۱۰۰% بیرونی »

 

ماده ۱ : طرفین قرارداد

این قرارداد بین آقای ………………………………………… به نمایندگی از طـرف سازمان ………………………………………… به نشانی ……………………………………….کـه در این قرارداد به اختصار «سازمان» نامیده می شود از یک طرف و………………………………………… نام پدر: …………………….. به شماره شناسنامه: ……………… صادره از :…………………………….. .به نشانی:  ………………………………………… تلفن: …………………….که در این قرارداد به اختصار«مجری طرح» نامیده می شود از طرف دیگر مـنعقد می گردد.

تبصره ۱ : انعقاد این قرارداد بر اساس مفاد قرارداد به شماره …………….. مورخ……………..که بین……………….. و سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران منعقد شده است انجام می شود.

10,000 تومان خرید