فرم قرارداد و اگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات

بخشی از قرارداد و اگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات

( موضوع تصویبنامه شماره ۳۸۳۲۶/ت ۲۷۵۰۶ ه‍ـ مورخ ۵/۹/۱۳۸۱ هیات وزیران )

 

۱ – نام دستگاه (کارفرما) :
۲ – نام نماینده دستگاه : ۳ – سمت نماینده دستگاه :
۴ – نام شرکت (طرف قرارداد) :

شماره ثبت شرکت :       تاریخ ثبت شرکت :

۵–شماره‌وتاریخ‌تعیین‌صلاحیت‌شرکت:

شماره:           تاریخ:               توسط :

۶ – نام نماینده شرکت طرف قرارداد : ۷ – سمت نماینده شرکت طرف قرارداد :
۸ – شماره و تاریخ صورتجلسه تشریفات مناقصه:

شماره :                               تاریخ :

* دلایل ترک تشریفات مناقصه

دانلود فرم قرارداد و اگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات