قرارداد اتصال به شبکه اینترنت بی سیم – Wireless

                                                                                                                                                شماره :

                                                                                                                                                تاریخ :

با نام خدا

قرارداد اتصال به شبکه اینترنت

بی سیم – Wireless

مقدمه :

این قرارداد در تاریخ        تهران بین شرکت ……………… به شماره ثبت   ……………..  به مدیریت ……….. که از این پس ………. نامیده میشود از یک طرف و شرکت             به شماره ثبت           و کد اقتصادی:         به آدرس:                  به مدیریت                     که منبعد در این قرارداد مشترک نامیده میشود از سوی دیگر،  با رعایت مواد و شرایط زیر منعقد گردید.

10,000 تومان خرید