قرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان تجاری

بنام خدا

بخشی از قرارداد

(اجاره یک دستگاه آپارتمان تجاری)

*******

طرف اول قرارداد(موجر): خانم/آقای  ……………….. فرزند آقای  ……………….. دارای شناسنامه شماره  ……………….. صادره از  ……………….. متولد ……………….. ساکن : ………………………………………طرف دوم قرارداد(مستاجر): شرکت  ………………..(سهامی خاص) مقیم تهران به نشانی  …………………………… و به اعتبار امضای خانم/آقای  ………………..(رئیس هیات مدیره) فرزند آقای  ……………….. دارای شماره شناسنامه ……………….. صادره از  ……………….. متولد ……………….. و خانم/آقای ……………….. (مدیر عامل) فرزند آقای ……………….. داری شناسنامه شماره ……………….. صادره از ……………….. متولد  ……………….. و همراه با مهر شرکت: …………………………..

10,000 تومان خرید