قرارداد اشتراک اینترنت بی سیم (Wireless)

بخشی از قرارداد را در زیر مشاهده می کنید:

بنام خدا

تاریخ: ۲۹/۰۱/۸۷

شماره:…………

قرارداد اشتراک اینترنت بی سیم (Wireless)

این قرارداد فی ما بین ………..که در این قرارداد اپراتور نامیده می شود از یک طرف و شرکت …………….  به آدرس ……………………………………. به شماره ……………… و به نمایندگی ………….. که در این قرارداد مشترک نامیده می‌شود به شرح ذیل منعقد می‌گردد.

10,000 تومان خرید