قرارداد برگ پیشنهاد قیمت ۱

(قرارداد برگ پیشنهاد قیمت ۱)

**********

بخشی نمونه متن قرار داد:

پیرو آگهی منتشره در جراید کشور موضوع مناقصه طبخ غذای سازمان ……………..   تهران اینجانب               با اطلاع کامل از شرایط مناقصه و قبول کلیه شرایط عمومی مندرج در برگ شرایط عمومی مناقصه و با علم و اطلاع از کیفیت و کمیت پیشنهاد میانگین هر پرس                   ریال ( به حروف                                       ریال ) را اعلام می نمایم .

متن کامل قرارداد در لینک زیر:

10,000 تومان خرید