قرارداد بیع قطعی سه دانگ مشاع یک باب خانه مسکونی

بنام خدا

بخشی از قرارداد

(بیع قطعی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه مسکونی)

********

طرف اول قراردا(فروشنده): خانم/آقای ……………… فرزند آقای  ……………… دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساکن ………………………………………………

طرف دوم قرارداد(خریدار): خانم/آقای ……………… فرزند آقای ……………… دارای شناسنامه شماره ……………… صارده از ……………… متولد ……………… ساکن ……………………………………………..

دانلود قرارداد بیع قطعی سه دانگ مشاع یک باب خانه مسکونی