قرارداد تخریب

بخشی از قرارداد تخریب

این قرارداد در تاریخ ……………… فیمابین شرکت ……………. به نمایندگی ………………… به نشانی ……………………………….. تلفن ………………….. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ……………….. فرزند …………… به شماره شناسنامه ……………… صادره از ………………… و به نشانی ………………… تلفن ……………… که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می‌شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و مبادله گردید .

ماده یک ـ موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از کلیه عملیات تخریب ساختمان ……………… واقع در ………………. و دسته بندی و چیدمان آجرهای سالم و آهن آلات حاصل از تخریب به کارفرما .

10,000 تومان خرید