قرارداد تکریب

به نام خدا

قرارداد تکریب

این قرارداد فی مابین سازمان جهادکشاورزی استان   به نمایندگی آقای …………………………. رئیس سازمان جهادکشاورزی به عنوان کارفرما و شرکت …………………………  به مدیرعاملی آقای ……………………. .فرزند ………………. ش ش ……………… متولد ………………  به عنوان پیمانکار در چهار نسخه منعقد می گردد.

 

ماده ۱-موضوع قرارداد :

هرس دمبرگ نخیلات با دستگاه اره برقی به مقدار ………………. متر طول و به ازای هر متر ……………………… ریال در طرح توسعه باغات در اراضی مستعد با عنوان زیر پروژه تکریب نخیلات با کد …………………….

 

ماده۲- مبلغ کل قرارداد:

مبلغ قرارداد ……………………………………………………….  ریال می باشد که براساس قیمت توافق شده (ماده ۱)  با پیمانکار و با توجه به شرایط مندرج در این قرارداد محاسبه و پرداخت گردد.

10,000 تومان خرید