قرارداد خدمات نظارتی

(قرارداد خدمات نظارتی)

**********

بخشی از نمونه متن قرار داد:

ماده ۴- نحوه پرداخت حق الزحمه

حق الزحمه ناظر به ترتیب زیر پرداخت خواهد شد :

۱-۴- ناظر پس از بررسى گزارش هاى واصله از کمیته  تحقیقات آنرا دقیقاً بررسى و مراتب را کتباً به دبیرخانه کمیته ارسال مىنماید .

۲-۴- کمیته تحقیقات مربوطه پس از بررسى اقدامات انجام شده توسط ناظر مبلغ و میزان حق الزحمه ناظر را بر اساس آیین نامه از محل با لاسرى پروژه پرداخت خواهد نمود …

دانلود قرارداد خدمات نظارتی