قرارداد درای وال

(قرارداد درای وال)

**********

بخشی نمونه متن قرار داد:

این قرارداد در تاریخ …………………. مابین شرکت …………………. به نمایندگی …………………. به نشانی …………………………. تلفن …………………. که در این قرارداد فروشنده نامیده می شود از یک طرف و شرکت …………………. به نمایندگی …………………. و به نشانی …………………. تلفن …………………. که خریدار نامیده می شود از طرف دیگر منعقد و طرفین متعهد به رعایت مفاد آن می باشند .

 

متن کامل قرارداد در لینک زیر:

10,000 تومان خرید