قرارداد ساخت فروشگاه اینترنتی

بخشی از قرارداد را در زیر مشاهده می کنید:     

         بسمه تعالی

قرارداد ساخت فروشگاه اینترنتی

این قرارداد ما بین شرکت ………………(سهامی خاص) به شماره ثبت ………………. به نمایندگی ……………..  با سمت ………….. به نشانی……………………………………………………  به شماره  تلفن: …………………. و فاکس: …………………….  به عنوان طرف اول و فروشگاه اینترنتی ……………………. به مدیریت: ………….. ……..مدرک: ………………. –   نام پدر: ………………….. –  شماره شناسنامه: ………   به نشانی محل فعالیت:……………………………………………………………………………………………  –  تلفن:…………………  – همراه : ………………   و  به  نشانی منزل: …………………………………………………………………………. ا یمیل:……………………………..  آدرس اینترنتی وب سایت فروشگاه ………………………………….. به عنوان طرف دوم، به شرح ذیل منعقد می گردد:

10,000 تومان خرید