قرارداد عملیات تحقیقاتی

بخشی از قرارداد را در زیر مشاهده می کنید:

 

قرارداد عملیات تحقیقاتی

در تاریخ ……………….. قرارداد ذیل مابین شرکت …………………… به نمایندگی ………….. به نشانی ……………………………………. تلفن …………………… که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت …………….. به نشانی …………………………….. تلفن …………………. به عنوان مشاور تنظیم و مبادله گردید .

 

دانلود قرارداد عملیات تحقیقاتی