قرارداد فروش بسته نرم افزاری

(قرارداد فروش بسته نرم افزاری)

**********

بخشی نمونه متن قرار داد:

این قرارداد فی مابین گروه نرم افزاری ………………… به نمایندگی جناب آقای……………………………که از این به بعد  فروشنده نامیده می شود، از یک طرف و………………………………………….. که از این به بعد مشتری نامیده می شود از طرف دیگر، جهت فروش یک نسخه بسته نرم افزاری ………………………….با عنوان تجاری …………….منعقد می گردد.

متن کامل قرارداد در لینک زیر:

10,000 تومان خرید