قرارداد فروش نرم افزار تحلیل ، طراحی وبرنامه نویسی

بخشی از قرارداد را در زیر مشاهده می کنید:

قرارداد فروش نرم افزار تحلیل ، طراحی وبرنامه نویسی

این قرارداد مابین شرکت  ……………… که دراین قرارداد کارفرما نامیده می شود به نمایندگی آقا / خانم ……………………………و به آدرس قانونی …………………………………………………….از یک طرف و شرکت  ………………………….. که در این قرارداد پیمانکار نامیده میشود ، به شماره ثبت ………………..  به نمایندگی آقا / خانم …………………………….. به آدرس قانونی ………………………………………………………………………… در زمینه تحلیل ، طراحی وبرنامه نویسی …………………………………..به شرح ذیل منعقد می گردد.

دانلود قرارداد فروش نرم افزار تحلیل ، طراحی وبرنامه نویسی