قرارداد فروش و نصب و راه اندازی آسانسور

(قرارداد فروش و نصب و راه اندازی آسانسور)

**********

بخشی نمونه متن قرار داد:

این قرارداد مابین شرکت مهندسی      به نمایندگی        که در این قرارداد فروشنده نامیده میشود از یک طرف و آقای……………….……………… به نمایندگی از جانب کارفرما که در این قرارداد خریدار نامیده میشود از طرف دیگر در تاریخ ……………………………. به شرح زیر منعقد می گردد.

 

ماده ۱ ) مشخصات طرفین :

الف : فروشنده :

نام :                                      نام خانوادگی :                     نام پدر :                   شماره شناسنامه:                          آدرس :

تلفن تماس :                           فکس :

متن کامل قرارداد در لینک زیر:

10,000 تومان خرید