قرارداد کار موقت

بخشی از قرارداد را در زیر مشاهده می کنید

به نام خدا

شماره: …………………..                          نمونه                                تاریخ: …………………..

قرارداد کار موقت

******

بر اساس مفاد ماده دوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران، این قرارداد کار بین شرکت …………………… (سهامی خاص) که در این قرارداد به اختصار «کارفرما» نامیده می شود و آقای/خانم ………………………… فرزند ………………………… دارای شماره شناسنامه ………………………… صادره از ……………………………… ساکن …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

10,000 تومان خرید