قرارداد کار پروژه

(قرارداد کار پروژه)

**********

بخشی از نمونه متن قرار داد:

– این قرارداد به منظور استفاده از خدمات همکار در زمینه …………..  جهت همکاری در پروژه …………… از تاریخ ……………لغایت …………… است . مدت …………………. روز از شروع قرارداد به عنوان دوره آزمایشی می باشد .

 

تبصره الف – در صورتی که در طول دوره آزمایشی نحوه کار همکار مورد رضایت کارفرما نباشد ، کارفرما مختار خواهد بود به صورت

 

دانلود قرارداد کار پروژه