قرارداد محاسبه و طراحی ساختمان

بخشی از متن

قرارداد محاسبه و طراحی ساختمان

 

این قرارداد بین خانم / آقای ………………… فرزند ………………. دارای شناسنامه شماره …………….. صادره از ………………….. به عنوان مالک یا وکیل مالک ( به استناد وکالتنامه پیوست ) پلاک ثبتی ………… قطعه ……………. واقع در ………………. محدوده شهرداری منطقه ……………… که مالک یا وکیل وی در این قرارداد اصطلاحاً مالک نامیده می شود از یک طرف و خانم / آقای مهندس ………….. فرزند …………….. دارای شناسنامه شماره ………………… با پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته ساختمان به شماره ………………. و شماره عضویت ………………. سازمان نظام مهندسی ساختمان استان …………. که در این قرارداد « مهندس ساختمان » نامیده می شود

دانلود قرارداد محاسبه و طراحی ساختمان