قرارداد مشارکت مدنی خصوصی

(قرارداد مشارکت مدنی خصوصی)

**********

بخشی نمونه متن قرار داد:

قرارداد مشارکت مدنی ذیل بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی که عبارت است از:

«ماده ۱۰ قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.»

بنا به توافق و تفاهم کامل طرفین و ضمن العقد خارج لازم(که با قرار عقد مزبور بطور شفاهی بین طرفین ذیل الذکر انعقاد یافته) فی مابین:

متن کامل قرارداد در لینک زیر:

 

10,000 تومان خرید