قرارداد مشارکت مدنی

(قرارداد مشارکت مدنی)

**********

بخشی نمونه متن قرار داد:

این قرارداد بین امضاکنندگان زیر

الف) بانک ……………………. شعبه ……………………. به نشانی …………………………………………………………………

ب) آقای/ خانم/شرکت  ………………………………. فرزند  ……………………… به شناسنامه شماره  ………………… صادره  ……………………………. به نشانی  …………………………………………………………………………………………… ثبت شده ذیل شماره  ………………………..

متن کامل قرارداد در لینک زیر:

10,000 تومان خرید