قرارداد مشاوره مهندسی کیفیت مواد

(قرارداد مشاوره مهندسی کیفیت مواد)

**********

بخشی نمونه متن قرار داد:

این قرارداد بین شرکت ……………. به عنوان کارفرما از یک طرف و ………………….. به عنوان مشاور از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد:

ماده ۱ : موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از انجام خدمات مشاوره ای کارشناسی در امور مرتبط با مهندسی کیفیت و مواد پلیمری مصرفی شرکت…

متن کامل قرارداد در لینک زیر:

10,000 تومان خرید