قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی(به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات)

(قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی)

**********

بخشی نمونه متن قرار داد:

این قرارداد بین امضا کنندگان ذیل:

الف) بانک  ……………. شعبه  ……………………. به نشانی  ………………. به عنوان مالک که در این قرارداد بانک نامیده می شود از یک طرف.

ب) آقای/ خانم/شرکت  …………… فرزند  ……………. به شماره شناسنامه  ………….. صادره

متن کامل قرارداد در لینک زیر:

10,000 تومان خرید