قرارداد میزبانی فضای وب و دامنه

بخشی از قرارداد را در زیر مشاهده می کنید:

 

به نام خدا

تاریخ:

شماره:

قرارداد میزبانی فضای وب و دامنه

 

این قرارداد در تاریخ …………….. فیمابین شرکت ……………….) ثبت شده به شماره ……………… به مدیریت و نمایندگی آقای ……………… به نشانی ……………………… که از این پس «……….» نامیده می‌شود از یک طرف و شرکت ……………………… ، ثبت شده به شماره ……………………… به نشانی …………………………. به مدیریت و نمایندگی ……………………………..، آقا/ خانم…………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………………… صادره از ………………………. به نشانی …………………………….که منبعد «مشترک » نامیده می‌شود از طرف دیگر، به شرح زیر منعقد گردید.

10,000 تومان خرید