قرارداد ناظر پروژه پژوهشی

(قرارداد ناظر پروژه پژوهشی)

**********

بخشی نمونه متن قرار داد:

این قرارداد فیمابین شرکت ……………… به نمایندگی…………….مدیر پژوهش و فنآوری  به نشانی: ………………………………….. تلفن : …………………فاکس :  ………….   که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف ………………. و …………….که از این پس ناظر نامیده می شود

متن کامل قرارداد در لینک زیر:

10,000 تومان خرید