قرارداد نظارت بر عملیات ساختمانی ۱

(قرارداد نظارت بر عملیات ساختمانی ۱)

**********

بخشی از نمونه متن قرار داد:

این قرارداد بین خانم / آقای ………………. نام پدر ………………. شماره ملی …………………….شغل ………………..

ساکن : ……………………………………………………… تلفن ………………….بعنوان صاحب کار  …………………. و خانم / آقای مهندس …………………… نام پدر …………………. شماره ملی …………………………….. شماره پروانه اشتغال :……………………….

 

دانلود قرارداد نظارت بر عملیات ساختمانی ۱