قرارداد نظارت بر عملیات ساختمانی ۲

(قرارداد نظارت بر عملیات ساختمانی ۲)

**********

بخشی از نمونه متن قرار داد:

این قرارداد بین خانم / آقای ………………. نام پدر ………………. شماره ملی …………………….شغل ………………..

ساکن : ……………………………………………………… تلفن ………………….بعنوان صاحب کار  …………………. و خانم / آقای مهندس …………………… نام پدر …………………. شماره ملی …………………………….. شماره پروانه اشتغال :……………………….

دانلود قرارداد نظارت بر عملیات ساختمانی ۲