قرارداد نظارت (مشاوره به صورت نیمه وقت)

(قرارداد نظارت)

**********

بخشی نمونه متن قرار داد:

این قرارداد بین کانون ………………….. به آدرس ………………………………  که از این پس در این قرارداد کانون نامیده می شود از یک طرف و آقای/خانم ……………………. دارنده شناسنامه شماره: …………………….به نشانی: ……………………………………………………………………… دارای تحصیلات: ………………………. از دانشگاه/دانشکده ………………… کشور: ………………. که از این پس در این قرارداد مشاور نامیده می شود، از طرف دیگر تحت شرایط زیر منعقد می گردد.

متن کامل قرارداد در لینک زیر:

10,000 تومان خرید