قرارداد نگهداری,سرویس و تعمیر بالابر یا آسانسور

بسمه تعالی

************

بخشی از متن قرارداد

نگهداری راهبری سرویس و تعمیر بالابر یا آسانسور ….

به استناد نامه شماره ……………….. مورخ …………………………….. اداره ………………… و با عنایت به صورتجلسه کمیسیون مناقصه محدود / ترک تشریفات مناقصه / مناقصه عمومی مورخ …………………….. ضمن عقد خارج لازم این قرارداد طبق شرایط ذیل منعقد و طرفین ملزم به اجرای کلیه تعهدات مندرج در آن می‌باشند.

این قرارداد به تاریخ ……………… در شهر ………..  بین ……………………. به آدرس …………………………….. که در این پیمان کارفرما نامیده می‌شود به نمایندگی …………………… از یک طرف و شرکت …………………… به نمایندگی ………………………. (مدیرعامل) و به آدرس ………………………………………………………… تلفن …………………….  که از این به بعد پیمانکار نامیده می‌شود از طرف دیگر منعقد می‌گردد.

دانلود قرارداد نگهداری,سرویس و تعمیر بالابر یا آسانسور