قرارداد واگذاری فعالیت های خدمات عمومی

بخشی از قرارداد واگذاری فعالیت های خدمات عمومی

  (موضوع تصویب نامه های شماره ۳۸۳۲۶/ت ۲۷۵۰۶ ه‍ـ مورخ ۵/۹/۱۳۸۱ و ۸۴۵۱۵/ت ۳۴۶۱ هـ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴هیات محترم وزیران )

۱ – نام دستگاه (کارفرما) :

۲ – نام نماینده دستگاه :

۳ – سمت نماینده دستگاه :

۴ – نام شرکت (طرف قرارداد یا پیمانکار ) :                           شماره ثبت شرکت:                   تاریخ ثبت شرکت:

۵ – شماره و تاریخ تعیین صلاحیت شرکت :       شماره :                      تاریخ :                 توسط :

۶ – نام نماینده شرکت طرف قرارداد :

دانلود قرارداد واگذاری فعالیت های خدمات عمومی