قرارداد پست مستقیم

(قرارداد پست مستقیم)

**********

بخشی از نمونه متن قرار داد:

ماده ۱)‌مقــدمه

قرارداد حاضر فی مابین شرکت / مؤسسه …………….ثبت شده به شماره…………….  با نمایندگی آقای ……………….فرزند ………… دارای شناسنامه شماره ………صادره از……. متولد …….. که از این پس باختصار طرف قرارداد نامیده می شود از یک طرف و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی

 

دانلود قرارداد پست مستقیم