قرارداد پیمان مدیریت

(قرارداد پیمان مدیریت)

**********

بخشی از نمونه متن قرار داد:

قرارداد حاضر به همراه شرایط عمومی , شرایط خصوصی دیگر اسناد و مدارک منضم به آن که مجموعاً قرارداد واحد محسوب و غیر قابل تفکیک است در تاریخ ……………. بین ………… که در این قرارداد صاحب کار نامیده می شود از یک طرف و ………………. که در این قرارداد به طور اختصار مدیر نامیده می شود از طرف دیگر , به شرح…

 

دانلود قرارداد پیمان مدیریت