قرارداد چاپ کتاب

(قرارداد چاپ کتاب)

**********

بخشی نمونه متن قرار داد:

بین خانم/آقای ……………… فرزند ……………… دارای شناسنامه شماره  ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساکن ……………………………………………………………………………………………………….

و خانم/آقای ……………… فرزند ……………… دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از  ……………… متولد ……………… ساکن ………………………………………………………………………………………………………………

که ذیلا به ترتیب مولف و ناشر نامیده

متن کامل قرارداد در لینک زیر:

10,000 تومان خرید