مباحث مختصر درس اجرای احکام مدنی آقای دکتر مهاجری

مباحث مختصر درس اجرای احکام مدنی آقای دکتر مهاجری

که در دوره کاراموزی قضایی به عنوان یکی از منابع مهم جهت ازمون کتبی ، تشریحی ، و علمی می باشد.

مباحث مطرح شده به شرح ذیل می باشد.

فصل اول : اجرای آرای مراجع غیرقضایی
گفتار اول : رای داور
مبحث اول : رای داوری در پرونده دادگاه
مبحث دوم : رای داوری خارج از دادگاه
بند اول : در صورت صلاحیت
۱ – دستور اجرا
بند دوم : در صورت عدم صلاحیت
۱ – قرار رد دادخواست
۲ – بایگانی
۳ – قرار عدم صلاحیت
گفتار دوم : رای اداره کار
فصل دوم : اجرای تصمیمات غیر از حکم
گفتار اول : تامین خواسته
مبحث اول : تامین عین معین
بند اول : ثبتی
بند دوم : غیرثبتی
بند سوم : اتومبیل
بند چهارم : اموال دیگر
۱ – توقیف ممکن است
۲ – توقیف ممکن نیست
مبحث دوم : تامین وجه معادل خواسته
بند اول : توقیف معادل وجه عین معین
بند دوم : اجرای قرار تامین خواسته وجه
گفتار دوم : دستور موقت
گفتار سوم : دستور فروش
گفتار چهارم : دستور اخذ
مبحث اول : وجه الکفاله
مبحث دوم : وجه التزام
مبحث سوم : دستمزد کارشناس
فصل سوم : حکم
گفتار اول : حکم قطعی
گفتار دوم : حکم غیرقطعی
مبحث اول : حضوری
مبحث دوم : غیابی
فصل چهارم:اجرایی بودن حکم
گفتاراول:درخواست محکوم له
گفتار دوم:باقی بودن اعتبار حکم
گفتار سوم:صدور اجراییه
فصل پنجم:صدور اجراییه
گفتار اول:اجراییه مربوط به وجه
گفتاردوم:اجراییه مربوط  به تعهدات مالی غیر وجه
گفتار سوم:اجراییه مربوط به تعهدات قایم به شخص

10,000 تومان اطلاعات بیشتر

آخرین ورودی ها

  • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1828 Ehcy1Rn9V6lQIeZLLWJ2mNJWsQzXVmt0EsMCR-H9vuhByHIAwUySzNL-JdH5LbP8 db6434de4f3f1ecf7cc4c0359ad833fb040a1d2d&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme