مختصر آیین دادرسی مدنی دکتر توکلی

4728a333648faacaa43c587e55f5f9c3نام : مختصر آیین دادرسی مدنی دکتر توکلی

مولف : دکتر محمدمهدی توکلی
قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال

 

 

 

دانلود جزوه آیین دادرسی مدنی ۱ دکتر عباس کریمی دانلود جزوه آیین دادرسی مدنی ۲ دکتر عباس کریمی دانلود مباحث مختصر درس اجرای احکام مدنی آقای دکتر مهاجری دانلود جزوه آیین دادرسی مدنی ویژه آزمون های حقوقی / با فرمت Pdf دانلود جزوه آئین دادرسی مدنی ۱ دکتر حسینی دانلود جزوه آئین دادرسی مدنی ۲ دکتر حسینی دانلود جزوه آئین دادرسی مدنی ۱ و ۲ و ۳ دکتر شمس

خلاصه و نکات کلیدی مختصر آیین دادرسی مدنی

مفهوم آیین دادرسی مدنـی :

مجموعه اصول و مقرراتی است که طریقه رسیدگی محاکم ومراجع رسیدگی کننده را به اختلافات و امور قضایی مشخص می­کند . برای مثال :

۱-آیین دادرسی مدنی :

طریقه رسیدگی دادگاهها به دعاوی ناشی از روابط خصوصی اشخاص را بیان می­کند .

۲-آیین دادرسی کیفری:

طریقه کشف جرم، تعقیب مجرمین ، تحقیق از مجرمین ، رسیدگی به جرم و اجزای مجازات مجرمین را بیان  می­کند .

۳- آیین دادرسی اداری:

طریقه رسیدگی به اختلافات فیمابین مردم و دستگاههای دولتی و عمومی را وقتی که این اختلافات ناشی از اعمال حاکمیتی و روابط ناشی از حقوق عمومی باشد ، مشخص می­کند.

۴- آیین دادرسی کار:

طریقه رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی را مشخص می­کند .

قلمرو آیین دادرسی مدنی از حیث موضوع:

 • امور حسبی
 • دعاوی مدنی
 • دعاوی بازرگانی
 • ضرر و زیان ناشی از جرم

اوصاف و مقررات آیین دادرسی مدنی:

 • عام است .
 • در تمام مراحل مختلف رسیدگی اعم از بدوی ،تجدید نظر و دیوان عالی کشور لازم الرعایه است .
 • از قوانین شکلی است که تبعیت از آنها الزامی است .
 • تخطی از آنها علی­الاصول باعث خدشه و نقض رای می­شود ، مگر در مواردی که در خود قانون ذکر شده باشد .
 • مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی در تعریف آیین دادرسی مدنی نمی­گنجد ؛ بلکه در درس اجرای احکام مدنی مطالعه می­شود .

محتویات آیین دادرسی مدنـی :

 • سازمان قضایی
 • صلاحیت
 • سایر قواعد آیین دادرسی مدنی یا آیین دادرسی مدنی به معنی اخص

دادگاه خانواده:

دادگاه خانواده سابقاً شعبی از دادگاه عمومی بود اما در حال حاضر دادگاه خانواده در شمار دادگاههای اختصاصی است .

ترکیب دادگاه خانواده :

 • هر شعبه دادگاه خانواده دارای یک قاضی است که ممکن است رئیس یا دادرس عل­البدل باشد .
 • شعب دادگاه خانواده دارای قاضی و یا مشاور زن نیز هست .

جایگاه قاضی مشاور در دادگاه خانواده :

 • قاضی مشاور بایدظرف ۳ روز از ختم دادرسی اظهار نظر کند .
 • قاضی دادگاه دررای خود به نظر قاضی مشاور اشاره و واگر با او مخالف باشد مستدلاً نظر او را رد می­کند .
 • اگر قاضی مشاور ظرف مدت ۳ روز از ختم دادرسی نظر خود را ندهد مرتکب تخلف انتظامی شده است .

دیوان عدالت اداری:

یکی از مراجع رسیدگی کننده به دعاوی مردم علیه دستگاههای دولتی و عمومی است  که دارای اوصاف زیر است:

 • دیوان عدالت مرجع رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم است .
 • عالی­ترین و تنها مرجع رسیدگی کننده اداری است.
 • در تهران مستقر است اما برای تسهیل دسترسی مردم در استانها دارای دفاتر استانی است .
 • شیوه رسیدگی در آن تابع قانون خاص به نام قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است .

انواع شعـب دیوان عدالـت اداری:

 • شعب بدوی
 • شعب تجدید نظر
 • دفاتر استانی دیوان عدالت

 

 

موارد خارج از صلاحیت شعب دیوان عدالت :

 • دعاوی مستند به قرارداد
 • دعاوی مطالبه وجه
 • دعاوی مستند به استناد تجاری
 • دعاوی سه گانه تصرف
 • دعوای خلع ید

اختلاف در صلاحیت :

 • در صلاحیت محلی
 • در صلاحیت ذاتی

اقسام اختلاف در صلاحیت :

 • اختلاف در صلاحیت اثباتی (مثبت )
 • اختلاف در صلاحیت نفیی یا سلبی(منفی)

قواعد اختلاف در صلاحیت :

 • حل اختلاف در صلاحیت بین مرجع تالی و عالی
 • حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای دو استان  مختلف
 • حل اختلاف در صلاحیت ذاتی
 • حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای هم عرض یک استان

ایرادات دعوی:

دفاعیات خوانده:

 • دفاع ماهوی
 • ایراد
 • دعوای متقابل

شیوه طرح دعوای بدوی:

 • دادخواست
 • درخواست

 

 شرایط دادخواسـت :

 • شرایط اساسی
 • شرایط غیر قابل جبران

شرایط اساسـی

 • تنظیم دادخواست به شکل کتبی
 • تنظیم دادخواست به شکل چاپی مخصوص
 • زبان فارسی
 • امضا یا اثر انگشت دادخواست دهنده

اعسار: به معنای عدم تمکن مالی ؛عدم ملائت و…. است

اعسار بر دو قسم است :

 • اعسار از تادیه هزینه دادرسی
 • اعسار از تادیه محکوم به

سند: نوشته­ای است که درمقام اثبات ادعا یا دفاع قابل استناد است .

نقش امضا در تنظیم سند:

 • مهمترین رکن یک سند امضاء یا اثر انگشت است .
 • البته این اصل یک استثنای مهم دارد و آن هم در دفاتر تجاری است .
 • نقش امضاء در حکم امضا نیست و برای تنظیم سند کفایت نمی کند

اقسام سند:

 • سند رسمی
 • سند عادی

اعتبار مندرجات و محتویات سند رسمـی:

 • محتویات سند
 • مندرجات سند

 

 

 

قابلیت استناد به دفاتر نجاری:

 • استناد به دفاتر تجاری له تاجر تنظیم کننده.
 • استناد به دفاتر تجاری علیه تاجر تنظیم کننده .

شهادت:

شهادت ، اخبار به حق است به نفع غیرو به ضرر شخص دیگر

اوصاف شهود :

 • رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی
 • بلوغ
 • عقل
 • ایمان
 • طهارت مولد
 • عدالت
 • عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی
 • عدم وجود دشمن بین شاهد و شخصی که علیه او شهادت میدهد .
 • متکدی نبودن

اقسام شهادت :

 • شهادت مستقیم
 • شهادت غیر مستقیم

اوصاف شهادت :

 • شهادت باید در محضر قاضی باشد .
 • شهادت باید از روی قطع و یقین باشد.
 • وحدت مفاد شهادت .
 • وحدت شهادت و ادعا . (موضوع شهادت باید با موضوع ادعا مطابق باشد) .