موافقت نامه قرارداد همسان ساختمان و نصب ( C )

(موافقت نامه قرارداد همسان ساختمان و نصب)

**********

بخشی نمونه متن قرار داد:

این موافقت نامه , در تاریخ ……………………… بین ……………………. به نشانی ……………………………… که در این پیمان , کارفرما نامیده می شود , از یک سو و …………….. که با شماره ………………….. در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ایران به ثبت رسیده است…

متن کامل قرارداد در لینک زیر:

10,000 تومان خرید