نمونه قرارداد بیمه حوادث گروهی یک شرکت

بخشی از نمونه متن قرار داد:

 

قرارداد بیمه حوادث گروهی یک شرکت

تاریخ شروع: ………………………

تاریخ انقضاء: ………………………           حق بیمه سالیانه: …………………………….

تاریخ صدور: ………………………           تعداد بیمه شدگان: …………………………

این قرارداد بین شرکت  ……………………… به نشانی: ………………………………………………………………………

که در این قرارداد بیمه گزار نامیده می شود و شرکت سهامی بیمه  ………………. که بیمه گر نامیده می شود به شرح ذیل منعقد می گردد:

 

ماده اول: موضوع این قرارداد عبارت است از پوشش بیمه ای حوادث منجر به فوت و نقص عضو و از کارافتادگی دائم(کلی و جزئی) بر اثر حادثه.

 

ماده دوم: سرمایه بیمه فوت و نقص عضو بر اثر حادثه برای هر فرد بیمه شده معادل ۴۵ برابر حقوق ماهیانه طبق لیست ارسالی بیمه گزار می باشد.

تبصره: سرمایه هر یک از بیمه شدگان در صورت فوت بر اثر حادثه و در صورت نقص عضو و از کارافتادگی دائم کلی بر اثر حادثه معادل ۴۵ برابر حقوق ماهیانه طبق لیست ارسالی بیمه گزار بوده و در صورت نقص عضو و از کار افتادگی دائم جزئی بر اثر حادثه ضریبی از ۴۵ برابر حقوق ماهیانه طبق جدول نقص عضو مندرج در شرایط عمومی بیمه های حوادث می باشد.

متن کامل قرارداد در لینک زیر:

 

10,000 تومان خرید