نمونه قرارداد نمایندگی بازرگانی ـ اتاق بازرگانی بین المللی

بخشی  از نمونه متن قرار داد:

بخشی از نمونه قرارداد نمایندگی بازرگانی ـ اتاق بازرگانی بین المللی

فیمابین:…………………………………………………………………..
که دفتر مرکزی او واقع است در: ……………………………………………
(که منبعد «اعطاء کننده نمایندگی» نامیده می شود) …………….
………………………………………………………….
که دفتر مرکزی او واقع است در: ………………………………………………..
(که منبعد « نماینده » نامیده می شود.)
توافقاتی به شرح ذیل به عمل آمد:

ماده۱ ـ منطقه و کالاها
۱ـ ۱ـ اعطاءکننده نمایندگی نماینده را (که قبول سمت نموده) به سمت نماینده تجارتی خود به منظور توسعه فروش کالاهای مندرج در بند ۱ از ضمیمه ۱ (که منبعد کالا نامیده می شود) در منطقه ای که در بند ۲ از ضمیمه ۱ تعریف شده است (که منبعد منطقه نامیده می شود) منصوب می نماید.
۲ـ ۱ـ هرگاه اعطاءکننده نمایندگی تصمیم به فروش کالاهای دیگری در منطقه بگیرد، باید مراتب را به نماینده اطلاع دهد تا امکان ضمیمه شدن کالاهای مذکور به کالاهایی که موجب بند ۱ـ ۱ (ضمیمه ) مشخص شده اند مورد بحث قرار گیرد. به هر حال تعهد فوق الذکر دایر بر اطلاع به نماینده در صورتی که مشخصات کالاهای جدید به گونه ای باشد که نماینده تخصص لازم جهت ارائه کالاهای مذکور را نداشته باشد(بطور مثال کالاهایی از نوع کاملاً متفاوت)، لازم الاجرا نخواهد بود.

متن کامل قرارداد در لینک زیر:

 

10,000 تومان خرید