کتاب ها و بسته های آموزشی

فرهنگ فارسی عربی

a0cd815a7b1b5ce1b6864f67453c

کتاب فرهنگ فارسی عربی با قریب به ۰۰۰/۲۰۰ لغت گنجینه ای ارزشمند برای محققین گرایشهای حقوقی و فقه و مبانی حقوق است .از کاربردهای این کتاب روش مقابله ای لغات است که مترادف فارسی و عربی به گونه ای منحصر بفرد فراهم کرده است گروه تخصصی حقوق قیمت ۳۴۰,۰۰۰ ریال

Read More »

خودآموز حقوق مدنی دکتر ضرابی

db856c8012777fc2cfbbd70cba936f80

در این کتاب می خوانید : الف – اموال و مالکیت : حق و تقسم بندی آن ، عین و اقسام آن ، منفعت و اقسام ، اموال و تقسیم بندی آن ، مالکیت ، اثبات مالکیت ، حق انتفاع ، وقف ب – کلیات قراردادها : اصطلاحات ، عقود و تعهدات و تقسیم بندیهای مصرح و مستنبط از قانون ...

Read More »