قراردادها

قرارداد فروش اقساطی (در قبال اسناد تجاری) ۳

قرارداد

(قرارداد فروش اقساطی ۳) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: بین امضا کنندگان زیر: الف- بانک ……………………. شعبه  ………………………. به نشانی  ………………………………………………………… و ب- آقای/ خانم- آقایان/خانمها  ………………………………………. (مشخصات کامل قید گردد) که از این پس در این قرارداد متعهد/متعهدین نامیده می شود/ می شوند. ج- آقای/شرکت……………………………………………… فرزند  ……………….. به شماره شناسنامه  ……………….. صادره  ……………….. به نشانی  …………………………….. ثبت شده ...

Read More »

موافقت نامه قرارداد همسان ساختمان و نصب ( C )

قرارداد

(موافقت نامه قرارداد همسان ساختمان و نصب) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: این موافقت نامه , در تاریخ ……………………… بین ……………………. به نشانی ……………………………… که در این پیمان , کارفرما نامیده می شود , از یک سو و …………….. که با شماره ………………….. در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ایران به ثبت رسیده است… متن کامل ...

Read More »

نمونه قرارداد بیمه حوادث گروهی یک شرکت

قرارداد

بخشی از نمونه متن قرار داد:   قرارداد بیمه حوادث گروهی یک شرکت تاریخ شروع: ……………………… تاریخ انقضاء: ………………………           حق بیمه سالیانه: ……………………………. تاریخ صدور: ………………………           تعداد بیمه شدگان: ………………………… این قرارداد بین شرکت  ……………………… به نشانی: ……………………………………………………………………… که در این قرارداد بیمه گزار نامیده می شود و شرکت سهامی بیمه  ………………. که بیمه گر نامیده می شود به شرح ...

Read More »

قرارداد مشارکت مدنی خصوصی

قرارداد

(قرارداد مشارکت مدنی خصوصی) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: قرارداد مشارکت مدنی ذیل بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی که عبارت است از: «ماده ۱۰ قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.» بنا به توافق و تفاهم کامل طرفین و ضمن العقد خارج لازم(که با ...

Read More »

قرارداد فروش و نصب و راه اندازی آسانسور

قرارداد

(قرارداد فروش و نصب و راه اندازی آسانسور) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: این قرارداد مابین شرکت مهندسی      به نمایندگی        که در این قرارداد فروشنده نامیده میشود از یک طرف و آقای……………….……………… به نمایندگی از جانب کارفرما که در این قرارداد خریدار نامیده میشود از طرف دیگر در تاریخ ……………………………. به شرح زیر منعقد می گردد.   ماده ۱ ...

Read More »

قرارداد محاسبه و طراحی ساختمان

قرارداد

بخشی از متن قرارداد محاسبه و طراحی ساختمان   این قرارداد بین خانم / آقای ………………… فرزند ………………. دارای شناسنامه شماره …………….. صادره از ………………….. به عنوان مالک یا وکیل مالک ( به استناد وکالتنامه پیوست ) پلاک ثبتی ………… قطعه ……………. واقع در ………………. محدوده شهرداری منطقه ……………… که مالک یا وکیل وی در این قرارداد اصطلاحاً مالک نامیده ...

Read More »

قرارداد طرح و ساخت (.E.P.C)

قرارداد

(قرارداد طرح و ساخت) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: EPC عنوان روشی است روزآمد و در عین حال کارآمد برای واگذاری پروژه ها به پیمانکاران . مطابق این روش که مورد استفاده بسیاری از کشورهای موفق در اجرای پروژه های زیربنایی قرار گرفته است , مسئولیت کل پروژه مشتمل بر عملیات مهندسی , خرید و اجرا به طور ...

Read More »

قرارداد مشارکت مدنی

قرارداد

(قرارداد مشارکت مدنی) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: این قرارداد بین امضاکنندگان زیر الف) بانک ……………………. شعبه ……………………. به نشانی ………………………………………………………………… ب) آقای/ خانم/شرکت  ………………………………. فرزند  ……………………… به شناسنامه شماره  ………………… صادره  ……………………………. به نشانی  …………………………………………………………………………………………… ثبت شده ذیل شماره  ……………………….. متن کامل قرارداد در لینک زیر:  

Read More »

قرارداد پیمان مدیریت

قرارداد

(قرارداد پیمان مدیریت) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: قرارداد حاضر به همراه شرایط عمومی , شرایط خصوصی دیگر اسناد و مدارک منضم به آن که مجموعاً قرارداد واحد محسوب و غیر قابل تفکیک است در تاریخ ……………. بین ………… که در این قرارداد صاحب کار نامیده می شود از یک طرف و ………………. که در این قرارداد به ...

Read More »

قرارداد ارزیابی امنیت شبکه

قرارداد

بخشی از متن قرارداد ارزیابی امنیت شبکه ماده یک : مقدمــــه با توجه به گسترش روزافزون شبکه‌های کامپیوتری در سازمانهای مختلف دولتی و خصوصی در کشور و اتصال آنها به شبکه جهانی اینترنت مسئله امنیت شبکه‌ها و پایگاه‌های داده امری ضروری است که تمامی‌ مدیران فناوری این مراکز باید به آن توجه خاصی مبذول نمایند. یکی از ملزومات اساسی برای ...

Read More »

قرارداد خدمات نظارتی

قرارداد

(قرارداد خدمات نظارتی) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: ماده ۴- نحوه پرداخت حق الزحمه حق الزحمه ناظر به ترتیب زیر پرداخت خواهد شد : ۱-۴- ناظر پس از بررسى گزارش هاى واصله از کمیته  تحقیقات آنرا دقیقاً بررسى و مراتب را کتباً به دبیرخانه کمیته ارسال مىنماید . ۲-۴- کمیته تحقیقات مربوطه پس از بررسى اقدامات انجام شده ...

Read More »

قرارداد برگ پیشنهاد قیمت ۱

قرارداد

(قرارداد برگ پیشنهاد قیمت ۱) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: پیرو آگهی منتشره در جراید کشور موضوع مناقصه طبخ غذای سازمان ……………..   تهران اینجانب               با اطلاع کامل از شرایط مناقصه و قبول کلیه شرایط عمومی مندرج در برگ شرایط عمومی مناقصه و با علم و اطلاع از کیفیت و کمیت پیشنهاد میانگین هر پرس                   ریال ( به ...

Read More »

نمونه قرارداد اجاره خودرو

قرارداد

بخشی  از نمونه متن قرار داد: این قرارداد بین………….. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام ………….  به شماره ثبت ………..کد اقتصادی …………… به نمایندگی …………… ( مدیریت ) به آدرس ……………… که منبعد در این قرارداد مستأجر نامیده می شود از یک طرف آقای …………….. شخص حقیقی …………………….. ……….. به آدرس  ……….. که منبعد در این قرارداد موجر  نامیده می ...

Read More »

قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی(به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات)

قرارداد

(قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: این قرارداد بین امضا کنندگان ذیل: الف) بانک  ……………. شعبه  ……………………. به نشانی  ………………. به عنوان مالک که در این قرارداد بانک نامیده می شود از یک طرف. ب) آقای/ خانم/شرکت  …………… فرزند  ……………. به شماره شناسنامه  ………….. صادره متن کامل قرارداد در لینک زیر:

Read More »

پیمان انجام

قرارداد

(پیمان انجام…) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: ماده ۱- موضوع پیمان و محل اجرای کار: موضوع پیمان عبارتست از:………………………………………………………………………….. بر اساس مدارک، مشخصات فنی و نقشه‌های منضم به این پیمان که کلا به رؤیت، مهر و امضاء‌ پیمانکار رسیده است و جزء لاینفک آن تلقی می‌شود و پیمانکار با اطلاع از کمیت و کیفیت آنها مبادرت به قبول ...

Read More »

قرارداد ساختمان سالن ورزشی

قرارداد

(قرارداد ساختمان سالن ورزشی) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: این قرارداد بین کارخانه  ………….. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام …………. و …………… به شماره ثبت ………..کد اقتصادی …………… به نمایندگی مهندس ……………. ( مدیریت کارخانه ) به آدرس قزوین ……………… که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت شیمی ……………… متن کامل ...

Read More »

نمونه قرارداد بیمه آتش سوزی

قرارداد

بخشی  از نمونه متن قرار داد: توضیحات منظم به بیمه نام آتش سوزی توضیحات مربوط به بیمه نامه آتش سوزی شماره ………………. که جزء لاینفک بیمه نامه می باشد بشرح زیر: توضیحات: ۱- نرخ حریق، صاعقه، انفجار ۷/۰ در هزار، نرخ زلزله ۱۲/۱ در هزار، نرخ سرقت با شکست حرز ۱۲ در هزار محاسبه و منظور گردیده است. ۲- بنا ...

Read More »

قرارداد خدمات فنی ۲

قرارداد

(قرارداد خدمات فنی ۲) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: این قرارداد بین کارخانه ………….. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام …………. و …………… به شماره ثبت ………..کد اقتصادی …………… به نمایندگی مهندس ……………. ( مدیریت) به آدرس……………… که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ……………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………. ...

Read More »

نمونه قرارداد اقاله

قرارداد

بخشی  از نمونه متن قرار داد: بنام خدا ( قرارداد اقاله) ******* طرف اول قرارداد(مقابل): خانم/آقای ……………… فرزند آقای ……………… دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساکن: …………………………………………………………………………………. طرف دوم قرارداد(متقابل): خانم/آقای ……………… فرزند آقای …………………. دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساکن: ……………………………………………………………….. موضوع قرارداد(مورداقاله): تمامت مورد معامله بیع قطعی شماره ……………… مورخ ...

Read More »

حق انتفاع سکنی رقبی

قرارداد

بخشی از قرارداد حق انتفاع سکنی رقبی مالک: خانم/آقای ……………… فرزند آقای ………………. دارای شناسنامه شماره …………. صادره از ……………….. متولد ……………….. ساکن : ……………………………………………….. منتفع : خانم / آقای ……………………… فرزند آقای …………………… دارای شناسنامه شماره……….. صادره از ………. متولد …….. ساکن: …………………………………………………  مورد حق انتفاع : تمامت شش دانگ یکدستگاه آپارتمان واقف در سمت جنوب غربی طبقه چهارم به ...

Read More »