قراردادها

قرارداد فروش قطعی یک باب خانه مسکونی

قرارداد

(قرارداد فروش قطعی یک باب خانه مسکونی) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: طرف اول قرارداد(فروشنده): خانم/آقای ………………… فرزند آقای ……………… دارای شناسنامه شماره …………. صادره از …………….. متولد ………… ساکن: ……………………………………………………………………………………………………………………….. طرف دوم قرارداد(خریدار): خانم/آقای …………………………. فرزند آقای …………………………… دارای شناسنامه شماره ……………………….. صادره از ……………………………. متولد …………………………………… ساکن:……………………………………………………….. موضوع قرارداد: متن کامل قرارداد در لینک زیر:

Read More »

بیمه نامه تمام خطر نصب

قرارداد

(بیمه نامه تمام خطر نصب) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: با توجه به اینکه بیمه گزار نامبرده در جدول مشخصات، با تکمیل پرسشنامه مربوط که به انضمام اظهارات کتبی دیگر بیمه گزار در رابطه با انجام این بیمه، جزء لاینفک بیمه نامه محسوب می شود از شرکت سهامی بیمه ایران که از این پس بیمه گر نامیده می ...

Read More »

قرارداد بیع قطعی یک قطعه باغ

قرارداد

بنام خدا بخشی از متن قرارداد (بیع قطعی یک قطعه باغ)   طرف اول قرارداد: خانم/آقای ……………… فرزند آقای ……………… دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساکن: ………………………………. طرف دوم قرارداد: خانم/آقای ……………… فرزند آقای ……………… دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساکن: ……………………………… موضوع قرارداد: تمامت شش دانگ یک قطعه باغ به مساحت ...

Read More »

قرارداد طبخ غذا

قرارداد

تاریخ : ………. شماره : ………. بخشی از نمونه قرارداد طبخ غذا   این قرارداد بین راه آهن جمهوری اسلامی ایران که از این به بعد کارفرما نامیده می شود با نمایندگی …………….. از یک طرف و شرکت ………….. به شماره ثبت …………… به نشانی …………. تلفن ……….. دارای شماره اقتصادی ……………که منبعد پیمانکار نامیده می شود به نمایندگی آقای ...

Read More »

قرارداد نگهداری و تعمیر سخت‌افزار و نرم افزار

قرارداد

(قرارداد نگهداری و تعمیر سخت‌افزار و نرم افزار) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: این قرارداد بین ………………………………..  به نمایندگی ……………………………… که از این پس کارفرما نامیده می‌شود             به آدرس : …………………………………………………………..  از یک طرف و ……………………………………. که در این قرارداد پیمانکار نامیده می‌شود به آدرس:…………………………………………………………………………………………………………..از طرف‌دیگر تحت شرایط زیر منعقد می‌گردد …

Read More »

قرارداد حق انتفاع سکنی عمری

قرارداد

بخشی از قرارداد حق انتفاع سکنی عمری مالک: خانم/آقای ……………… فرزند آقای ……………… دارای شناسنامه شماره ………….. صادره از ……………… متولد ……………… ساکن: ……………………………………………………………………………………………………………….. منتفع: خانم/آقای ……………… فرزند آقای ……………… دارای شناسنامه شماره …………… صادره از ………………… متولد ……………… ساکن: …………………………………………………………………………………………………………………………… نمونه قرارداد حق انتفاع سکنی عمری به صورت PDF و قابل پرینت و استفاده آسان .

Read More »

قرارداد تأمین نیروی کارگری

قرارداد

بخشی از قرارداد تأمین نیروی کارگری این قرارداد بین کارخانه …………… از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام …………. و …………… به شماره ثبت …….. کد اقتصادی …………… به نمایندگی مهندس ……………. ( مدیریت کارخانه ) به آدرس شیراز ……………… که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای …………….. فرزند …………… شماره شناسنامه …………… صادره ...

Read More »

قرارداد نگهداری,سرویس و تعمیر بالابر یا آسانسور

قرارداد

بسمه تعالی ************ بخشی از متن قرارداد نگهداری – راهبری – سرویس و تعمیر بالابر یا آسانسور …. به استناد نامه شماره ……………….. مورخ …………………………….. اداره ………………… و با عنایت به صورتجلسه کمیسیون مناقصه محدود / ترک تشریفات مناقصه / مناقصه عمومی مورخ …………………….. ضمن عقد خارج لازم این قرارداد طبق شرایط ذیل منعقد و طرفین ملزم به اجرای کلیه ...

Read More »

قرارداد فروش بسته نرم افزاری

قرارداد

(قرارداد فروش بسته نرم افزاری) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: این قرارداد فی مابین گروه نرم افزاری ………………… به نمایندگی جناب آقای……………………………که از این به بعد  فروشنده نامیده می شود، از یک طرف و………………………………………….. که از این به بعد مشتری نامیده می شود از طرف دیگر، جهت فروش یک نسخه بسته نرم افزاری ………………………….با عنوان تجاری …………….منعقد می گردد. ...

Read More »

قرارداد اشتراک اینترنت بی سیم (Wireless)

قرارداد

بخشی از قرارداد را در زیر مشاهده می کنید: بنام خدا تاریخ: ۲۹/۰۱/۸۷ شماره:………… قرارداد اشتراک اینترنت بی سیم (Wireless) این قرارداد فی ما بین ………..که در این قرارداد اپراتور نامیده می شود از یک طرف و شرکت …………….  به آدرس ……………………………………. به شماره ……………… و به نمایندگی ………….. که در این قرارداد مشترک نامیده می‌شود به شرح ذیل منعقد ...

Read More »

قرارداد اعطای عاملیت فروش و توزیع محصولات ۳

قرارداد

(قرارداد اعطای عاملیت فروش و توزیع محصولات ۳) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: این قرارداد فی مابین شرکت …………………به شماره ثبت …………………. به مدیریت ……………….. فرزند …………..  به شماره شناسنامه ………….. ،صادره از ……………………………………………… و شماره تلفن …………………….. و نمابر ……………… ، که در این قرارداد شرکت نامیده میشود از یک طرف و شخصیت حقیقی/ حقوقی : ……………..به شماره ...

Read More »

قرارداد پشتیبانی نرم افزار جامع بیمارستان

قرارداد

(قرارداد پشتیبانی نرم افزار جامع بیمارستان) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: پشتیبانی نرم افزار جامع بیمارستان مشخصات طرفین قرارداد: نام سازمان کارفرما: نام ونام خانوادگی نماینده سازمان : سمت نماینده : شماره تلفن :   نام شرکت طرف قرارداد : نام ونام خانوادگی نماینده شرکت : سمت نماینده شرکت : شماره ثبت و تاریخ ثبت شرکت : شماره مجوز ...

Read More »

قرارداد خرید خدمات آموزشی

قرارداد

(قرارداد خرید خدمات آموزشی) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: جهت ارائه آموزش‌های مورد نظر ………….. در سال …….. و براساس بند « و » ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات و ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۴۷ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی  دولت و آئین نامه های اجرایی آن ...

Read More »

نمونه قرارداد اجاره یک باب پارکینگ

قرارداد

بخشی  از نمونه متن قرار داد: طرف اول قرارداد(موجر): خانم/آقای ……………….. فرزند آقای ……………….. دارای شناسنامه شماره ……………….. صادره از ……………….. متولد ……………….. ساکن …………………………………………………………… طرف دوم قرارداد(مستاجرین): ۱- خانم/آقای ……………….. فرزند آقای ……………….. متولد ……………….. دارای شناسنامه شماره ……………….. صادره از ……………….. به نشانی: ……………………………………………………………………. ۲- خانم/آقای ……………….. فرزند آقای ……………….. متولد ………………..دارای شناسنامه شماره ………………..صادره از ……………….. ساکنین ...

Read More »

سوگند نامه ۱

قرارداد

(سوگند نامه ۱) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: اینجانب ………………………………….. شرکت  ………………….. که مقر اصلی آن در  …………………………………. واقع است، پیشنهاد انجام فعالیتهای بازرگانی را در ارتباط با/ و یا برای دولت جمهوری اسلامی ایران و یا موسسات و شرکتهای وابسته یا تحت کنترل دولت با/ یا بدون قرارداد کتبی می کنم و در مورد صحت مطالبی که ...

Read More »

قرارداد مساقات

قرارداد

(قرارداد مساقات) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: درختان میوه مثمره ثابته در شش دانگ یک قطعه باغ به مساحت…………….متر مربع دارای پلاک ……………. فرعی از ……………. اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک ……………. فرعی از اصلی مرقوم واقع در ……………. بخش ……………. ثبتی ……………. محدوده و مورد ثبت سند…  

Read More »

قرارداد مراکز خدمات درمانی

قرارداد

(قرارداد مراکز خدمات درمانی) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: این قرارداد براساس مفاد ماده ۱۰و ۱۹۰ به بعد قانون مدنی با تراضی طرفین و در مورخ …………………… بین متعاقدین ذیل منعقد گردید و طرفین ضمن عقد خارج لازم به پیروی از مفاد آن متعهد گردیدند: ماده۱:طرفین قرارداد ۱-۱: سایت …………………….به نشانی اینترنتی ……………………………………………. که در این قرارداد به ...

Read More »

بیمه تمام خطر مقاطعه کاران

قرارداد

بخشی  از نمونه متن قرار داد:   بر اساس پیشنهاد کتبی بیمه گذار مذکور در جدول مشخصات(پیشنهادی که به شرکت سهامی بیمه…………… که از این پس بیمه گر خوانده می شود تسلیم می گردد) و نیز به استناد پاسخهای مندرج در پرسشنامه تکمیل شده از طرف بیمه گذار و سایر اظهارات کتبی او که به منظور درج در بیمه نامه ...

Read More »

قرارداد بیمه حوادث گروهی یک شرکت

قرارداد

بخشی  از نمونه متن قرار داد: تاریخ شروع: ……………………… تاریخ انقضاء: ……………………… حق بیمه سالیانه: ……………………………. تاریخ صدور: ……………………… تعداد بیمه شدگان: ………………………… این قرارداد بین شرکت ……………………… به نشانی: ……………………………………………………………………… که در این قرارداد بیمه گزار نامیده می شود و شرکت سهامی بیمه ………………. که بیمه گر نامیده می شود به شرح ذیل منعقد می گردد: ماده اول: موضوع ...

Read More »

ضمانت نامه حسن انجام کار

قرارداد

بخشی از ضمانت نامه حسن انجام کار *************** صادرشده به موجب قواعد یکنواخت اتاق بین المللی بازرگانی در مورد ضمانت نامه های قراردادی ( نشر اتاق بین المللی بازرگانی شماره ۳۲۵ ) . ضامن : …………………………. اصیل ( تهیه کننده ـ پیمانکار ) : ……………………. ذی نفع ( خریدار ـ کارفرما ) : ……………………….. قراردادی که ضمانت نامه به آن ...

Read More »