تمدید قرارداد

تمدید قرارداد اجاره کمپرسور

قرارداد

(تمدید قرارداد اجاره کمپرسور) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: نظر به اتمام قرارداد شماره ۵۹۸۲ مورخ ……….. در خصوص اجاره یک دستگاه کمپرسور منعقده با آقای …………. و با توجه به نیاز و توافق کارخانه از تاریخ نظر به اتمام قرارداد شماره …………. مورخه …………… در خصوص اجاره یک دستگاه اتمام ……….. تا پایان تاریخ …………… به شرح ...

Read More »

تمدید قرارداد نگهداری فضای سبز

قرارداد

(تمدید قرارداد نگهداری فضای سبز) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: نظر به اتمام نامه شماره ……………. مورخ منعقد با آقای  …………. و با توجه به نیاز کارخانه از تاریخ اتمام قرارداد …………… به مدت سه ماه شمسی تمدید می گردد . سایر مفاد قرارداد به قوت خود باقی و لازم الاجراء می باشد . این تمدید نامه در ...

Read More »

تمدید قرارداد استخدام پیمانی

قرارداد

(تمدید قرارداد استخدام پیمانی) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: ۱- نام دستگاه : ۲- شماره ملی مستخدم : ۱/۲- شماره مستخدم : ۳- نام : خانم ۴- نام خانوادگی : ۵- نام پدر : ۶- شماره شناسنامه :                     ۱/۶- محل صدور :                                         شهرستان :                       استان : ۷- محل تولد: ۸- تاریخ تولد : روز                    ماه                 سال ۹- بالاترین ...

Read More »

تمدید قرارداد

قرارداد

(تمدید قرارداد) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: براساس بند ۱۵ کمیسیون معاملات مورخ …………………  قرارداد شماره ۱۸۶۲ به شرح زیر تمدید می گردد . مدت تمدید قرارداد این تمدید نامه از تاریخ ……………………. به مدت شش ماه تعیین می گردد . مبلغ تمدید قرارداد با توجه به تبصره ۱ و ۲ ماده ۳ قرارداد شماره ۱۲۲۴۴ مورخ ……….. ...

Read More »