قراردادهای اقاله

نمونه قرارداد اقاله

قرارداد

بخشی  از نمونه متن قرار داد: بنام خدا ( قرارداد اقاله) ******* طرف اول قرارداد(مقابل): خانم/آقای ……………… فرزند آقای ……………… دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساکن: …………………………………………………………………………………. طرف دوم قرارداد(متقابل): خانم/آقای ……………… فرزند آقای …………………. دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساکن: ……………………………………………………………….. موضوع قرارداد(مورداقاله): تمامت مورد معامله بیع قطعی شماره ……………… مورخ ...

Read More »