قراردادهای بیمه

نمونه قرارداد بیمه حوادث گروهی یک شرکت

قرارداد

بخشی از نمونه متن قرار داد:   قرارداد بیمه حوادث گروهی یک شرکت تاریخ شروع: ……………………… تاریخ انقضاء: ………………………           حق بیمه سالیانه: ……………………………. تاریخ صدور: ………………………           تعداد بیمه شدگان: ………………………… این قرارداد بین شرکت  ……………………… به نشانی: ……………………………………………………………………… که در این قرارداد بیمه گزار نامیده می شود و شرکت سهامی بیمه  ………………. که بیمه گر نامیده می شود به شرح ...

Read More »

نمونه قرارداد بیمه آتش سوزی

قرارداد

بخشی  از نمونه متن قرار داد: توضیحات منظم به بیمه نام آتش سوزی توضیحات مربوط به بیمه نامه آتش سوزی شماره ………………. که جزء لاینفک بیمه نامه می باشد بشرح زیر: توضیحات: ۱- نرخ حریق، صاعقه، انفجار ۷/۰ در هزار، نرخ زلزله ۱۲/۱ در هزار، نرخ سرقت با شکست حرز ۱۲ در هزار محاسبه و منظور گردیده است. ۲- بنا ...

Read More »

قراردادهای بیمه درمان گروهی جبران هزینه های بیمارستانی و اعمال جراحی

قرارداد

بخشی  از نمونه متن قرار داد:   قراردادهای بیمه درمان گروهی جبران هزینه های بیمارستانی و اعمال جراحی (مستلزم بستری شدن در بیمارستان مازاد بر تعرفه خدمات درمانی یا بیمه تامین اجتماعی) تاریخ صدور: ……………………………… تعداد: حدود ……………………………. نفر تاریخ شروع قرارداد: …………………… حق بیمه سالیانه: ……………………… ریال تاریخ انقضای قرارداد: …………………. شماره قرارداد: …………………………….. این قرارداد بین شرکت سهامی ...

Read More »

بیمه نامه تمام خطر نصب

قرارداد

(بیمه نامه تمام خطر نصب) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: با توجه به اینکه بیمه گزار نامبرده در جدول مشخصات، با تکمیل پرسشنامه مربوط که به انضمام اظهارات کتبی دیگر بیمه گزار در رابطه با انجام این بیمه، جزء لاینفک بیمه نامه محسوب می شود از شرکت سهامی بیمه ایران که از این پس بیمه گر نامیده می ...

Read More »

بیمه تمام خطر مقاطعه کاران

قرارداد

بخشی  از نمونه متن قرار داد:   بر اساس پیشنهاد کتبی بیمه گذار مذکور در جدول مشخصات(پیشنهادی که به شرکت سهامی بیمه…………… که از این پس بیمه گر خوانده می شود تسلیم می گردد) و نیز به استناد پاسخهای مندرج در پرسشنامه تکمیل شده از طرف بیمه گذار و سایر اظهارات کتبی او که به منظور درج در بیمه نامه ...

Read More »

قرارداد بیمه حوادث گروهی یک شرکت

قرارداد

بخشی  از نمونه متن قرار داد: تاریخ شروع: ……………………… تاریخ انقضاء: ……………………… حق بیمه سالیانه: ……………………………. تاریخ صدور: ……………………… تعداد بیمه شدگان: ………………………… این قرارداد بین شرکت ……………………… به نشانی: ……………………………………………………………………… که در این قرارداد بیمه گزار نامیده می شود و شرکت سهامی بیمه ………………. که بیمه گر نامیده می شود به شرح ذیل منعقد می گردد: ماده اول: موضوع ...

Read More »

نمونه قرارداد بیمه عمر زمانی کارکنان یک شرکت

قرارداد

بخشی نمونه متن قرار داد:   شماره قرارداد عمر: تاریخ صدور: تاریخ شروع: تاریخ انقضاء: تعداد بیمه شدگان: حق بیمه سالانه: ……………………… ریال بین شرکت ……………….. به نشانی تهران، خیابان ………………………………… که در این قرارداد بیمه گزار نامیده می شود و شرکت سهامی بیمه ………………………. که بیمه گر نامیده می شود قرارداد زیر منعقد می گردد: ماده اول: موضوع این ...

Read More »

نمونه قرارداد بیمه تکمیلی درمان وکلاء و کارشناسان

قرارداد

بخشی  از نمونه متن قرار داد: بسمه تعالی قرارداد بیمه تکمیلی درمان وکلاء و کارشناسان • بیمه شدگان: عبارتند از وکلاء و کارشناسانی که از مرکز مذکور پروانه فعالیت کسب می نمایند و همچنین کارکنان شاغل بیمه گذار به همراه کلیه افراد خانواده ( شامل: همسر ، فرزندان و افراد تحت تکفل) که از طرف بیمه گذار بعنوان بیمه شده ...

Read More »