قراردادهای بین المللی

نمونه قرارداد نمایندگی بازرگانی ـ اتاق بازرگانی بین المللی

قرارداد

بخشی  از نمونه متن قرار داد: بخشی از نمونه قرارداد نمایندگی بازرگانی ـ اتاق بازرگانی بین المللی فیمابین:………………………………………………………………….. که دفتر مرکزی او واقع است در: …………………………………………… (که منبعد «اعطاء کننده نمایندگی» نامیده می شود) ……………. …………………………………………………………. که دفتر مرکزی او واقع است در: ……………………………………………….. (که منبعد « نماینده » نامیده می شود.) توافقاتی به شرح ذیل به عمل آمد: ماده۱ ـ ...

Read More »

نمونه قرارداد توزیع- اتاق بازرگانی بین المللی

قرارداد

بخشی  از نمونه متن قرار داد: نمونه قرارداد توزیع- اتاق بازرگانی بین المللی (وارد کننده انحصاری- توزیع کننده انحصاری) فیمابین …………………. که نشانی دفتر مرکزی ثبت شده آن واقع است در ……………….. (که منبعد به نام«فروشنده» نامیده می شود) و ……………………………………………………………………………………………………………….. که نشانی دفتر مرکزی ثبت شده آن واقع است در ……………………………… (که منبعد «توزیع کننده» نامیده می شود) توافقاتی ...

Read More »

نمونه قرارداد توزیع(وارد کننده انحصاری- توزیع کننده انحصاری)

قرارداد

بخشی  از نمونه متن قرار داد: نمونه قرارداد توزیع- اتاق بازرگانی بین المللی (وارد کننده انحصاری- توزیع کننده انحصاری) **********   فیمابین …………………. که نشانی دفتر مرکزی ثبت شده آن واقع است در ……………….. (که منبعد به نام«فروشنده» نامیده می شود) و ……………………………………………………………………………………………………………….. که نشانی دفتر مرکزی ثبت شده آن واقع است در ……………………………… (که منبعد «توزیع کننده» نامیده می شود) ...

Read More »