قراردادهای خرید و فروش

قرارداد فروش اقساطی (در قبال اسناد تجاری) ۳

قرارداد

(قرارداد فروش اقساطی ۳) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: بین امضا کنندگان زیر: الف- بانک ……………………. شعبه  ………………………. به نشانی  ………………………………………………………… و ب- آقای/ خانم- آقایان/خانمها  ………………………………………. (مشخصات کامل قید گردد) که از این پس در این قرارداد متعهد/متعهدین نامیده می شود/ می شوند. ج- آقای/شرکت……………………………………………… فرزند  ……………….. به شماره شناسنامه  ……………….. صادره  ……………….. به نشانی  …………………………….. ثبت شده ...

Read More »

قرارداد بیع قطعی ملک

قرارداد

بنام خدا بخشی از قرارداد (بیع قطعی ملک) فروشنده: نام ……………….. نام خانوادگی ……………….. فرزند ……………….. دارای شناسنامه  ……………….. صادره از ……………….. به نشانی …………………………………………. خریدار: نام ……………….. نام خانوادگی ……………….. فرزند ……………….. دارای شناسنامه  ……………….. صادره از ……………….. به نشانی  …………………………………………. مورد معامله: تمامی ششدانگ یکباب خانه/یک دستگاه آپارتمان که مشخصات ثبتی آن به قرار ذیل محل وقوع آن ...

Read More »

قرارداد اعطای عاملیت فروش و توزیع محصولات ۲

قرارداد

(قرارداد اعطای عاملیت فروش و توزیع محصولات ۲) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: این قرارداد فی مابین شرکت …………………به شماره ثبت …………………. به مدیریت ……………….. فرزند …………..  به شماره شناسنامه ………….. ،صادره از ……………………………………………… و شماره تلفن …………………….. و نمابر ……………… ، که در این قرارداد شرکت نامیده میشود از یک طرف و شخصیت حقیقی/ حقوقی : ……………..به شماره ...

Read More »

قرارداد فروش اقساطی (در قبال اسناد تجاری) ۲

قرارداد

(قرارداد فروش اقساطی ۲) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: بین امضا کنندگان زیر: الف- بانک ……………………. شعبه  ………………………. به نشانی  ………………………………………………………… و ب- آقای/ خانم- آقایان/خانمها  ………………………………………. (مشخصات کامل قید گردد) که از این پس در این قرارداد متعهد/متعهدین نامیده می شود/ می شوند. ج- آقای/شرکت……………………………………………… فرزند  ……………….. به شماره شناسنامه  ……………….. صادره  ……………….. به نشانی  …………………………….. ثبت شده ...

Read More »

قرارداد فروش سامانه ارسال و دریافت پیامک (SMS)

قرارداد

بخشی از متن قرارداد فروش سامانه ارسال و دریافت پیامک (SMS) نسخه سازمانی   ماده ۱٫ طرفین قـرارداد………………………… این قرارداد بین شرکت …………… به نمایندگی ……… که بعد از این خریدار خوانده می‌شود از یک‌طرف و شرکت …….. به  نمایندگی …….، که بعد از این فروشنده نامیده می‌شود از طرف دیگر، جهت انجام فعالیت‌های موضوع قرارداد، براساس شرایط و مقررات ...

Read More »

قرارداد فروش اقساطی (در قبال اسناد تجاری)

قرارداد

قرارداد فروش اقساطی (در قبال اسناد تجاری)   بین امضا کنندگان زیر: الف- بانک ……………………. شعبه  ………………………. به نشانی  ………………………………….. و ب- آقای/ خانم- آقایان/خانمها  ………………………………… (مشخصات کامل قید گردد) که از این پس در این قرارداد متعهد/متعهدین نامیده می شود/ می شوند. ج- آقای/شرکت……………………………………………… فرزند  ……………….. به شماره شناسنامه  ……………….. صادره  ……………….. به نشانی  …………………………….. ثبت شده ذیل شماره  ...

Read More »

قرارداد بیع قطعی سه دانگ مشاع یک باب خانه مسکونی

قرارداد

بنام خدا بخشی از قرارداد (بیع قطعی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه مسکونی) ******** طرف اول قراردا(فروشنده): خانم/آقای ……………… فرزند آقای  ……………… دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساکن ……………………………………………… طرف دوم قرارداد(خریدار): خانم/آقای ……………… فرزند آقای ……………… دارای شناسنامه شماره ……………… صارده از ……………… متولد ……………… ساکن ……………………………………………..

Read More »

قرارداد بیع قطعی یک باب ساختمان و یک باب مغازه

قرارداد

بنام خدا بخشی از قرارداد (بیع قطعی یک باب ساختمان و یک باب مغازه) طرف اول قرارداد(فروشنده): خانم/آقای ……………… فرزند آقای ……………… دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساکن ………………………………………. طرف دوم قرارداد(خریدار): خانم/آقای ……………… فرزند آقای ……………… دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… متولد  ……………… ساکن  ……………………………………….

Read More »

قرارداد فروش قطعی یک باب خانه مسکونی

قرارداد

(قرارداد فروش قطعی یک باب خانه مسکونی) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: طرف اول قرارداد(فروشنده): خانم/آقای ………………… فرزند آقای ……………… دارای شناسنامه شماره …………. صادره از …………….. متولد ………… ساکن: ……………………………………………………………………………………………………………………….. طرف دوم قرارداد(خریدار): خانم/آقای …………………………. فرزند آقای …………………………… دارای شناسنامه شماره ……………………….. صادره از ……………………………. متولد …………………………………… ساکن:……………………………………………………….. موضوع قرارداد: متن کامل قرارداد در لینک زیر:

Read More »

قرارداد بیع قطعی یک قطعه باغ

قرارداد

بنام خدا بخشی از متن قرارداد (بیع قطعی یک قطعه باغ)   طرف اول قرارداد: خانم/آقای ……………… فرزند آقای ……………… دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساکن: ………………………………. طرف دوم قرارداد: خانم/آقای ……………… فرزند آقای ……………… دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساکن: ……………………………… موضوع قرارداد: تمامت شش دانگ یک قطعه باغ به مساحت ...

Read More »

قرارداد فروش بسته نرم افزاری

قرارداد

(قرارداد فروش بسته نرم افزاری) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: این قرارداد فی مابین گروه نرم افزاری ………………… به نمایندگی جناب آقای……………………………که از این به بعد  فروشنده نامیده می شود، از یک طرف و………………………………………….. که از این به بعد مشتری نامیده می شود از طرف دیگر، جهت فروش یک نسخه بسته نرم افزاری ………………………….با عنوان تجاری …………….منعقد می گردد. ...

Read More »

قرارداد اعطای عاملیت فروش و توزیع محصولات ۳

قرارداد

(قرارداد اعطای عاملیت فروش و توزیع محصولات ۳) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: این قرارداد فی مابین شرکت …………………به شماره ثبت …………………. به مدیریت ……………….. فرزند …………..  به شماره شناسنامه ………….. ،صادره از ……………………………………………… و شماره تلفن …………………….. و نمابر ……………… ، که در این قرارداد شرکت نامیده میشود از یک طرف و شخصیت حقیقی/ حقوقی : ……………..به شماره ...

Read More »

قرارداد فروش اقساطی (در قبال اسناد تجاری) ۱

قرارداد

(قرارداد فروش اقساطی ۱) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: بین امضا کنندگان زیر: الف- بانک ……………………. شعبه  ………………………. به نشانی  ………………………………………………………… و ب- آقای/ خانم- آقایان/خانمها  ………………………………………. (مشخصات کامل قید گردد) که از این پس در این قرارداد متعهد/متعهدین نامیده می شود/ می شوند. ج- آقای/شرکت……………………………………………… فرزند  ……………….. به شماره شناسنامه  ……………….. صادره  ……………….. به نشانی  …………………………….. ثبت شده ...

Read More »

قرارداد خرید سلف (در قبال وثیقه غیر منقول)

قرارداد

قرارداد خرید سلف  (در قبال وثیقه غیر منقول)   این قرارداد بین شرکت/ کارخانه ………………………………………………………… (کلیه مشخصات ثبتی) ……………………………………………… بنشانی ………………………………………………………………که در این قرارداد فروشنده نامیده می شود از یکطرف و بانک ………………………………………………………….. به نشانی ……………………………………………………………………………………… که در این قرارداد بانک نامیده می شود از طرف دیگر منعقد می گردد

Read More »

قرارداد فروش اقساطی (به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات)

قرارداد

بخشی از متن قرارداد فروش اقساطی (به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات)   بین امضاء کنندگان زیر: الف – بانک ……………… شعبه  ……………… به نشانی: …………………………………………. و ب – آقای/ خانم- آقایان/خانمها  ……………… (مشخصات کامل قید گردد) که از این پس در این قرارداد متعهد/ متعهدین نامیده می شود/ می شوند ج- آقای/ شرکت  ……………… فرزند …………….. به شماره شناسنامه  ……………….. ...

Read More »

قرارداد (فروش قطعی یک باب خانه مسکونی)

قرارداد

به نام خدا بخشی از متن قرارداد (فروش قطعی یک باب خانه مسکونی)   طرف اول قرارداد(فروشنده): خانم/آقای …………………………. فرزند آقای …………………………… دارای شناسنامه شماره ……………………….. صادره از ……………………………. متولد ……………………. ساکن: ……………………………………………… طرف دوم قرارداد(خریدار): خانم/آقای …………………………. فرزند آقای …………………………… دارای شناسنامه شماره ……………………….. صادره از ……………………………. متولد …………………… ساکن: …………………………………………….. آخرین ورودی هاقولنامه خرید خانه pdf

Read More »

قرارداد اعطای عاملیت فروش و توزیع محصولات ۱

قرارداد

(قرارداد اعطای عاملیت فروش و توزیع محصولات ۱) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: این قرارداد فی مابین شرکت ……………………به شماره ثبت ………………… به مدیریت ……………… فرزند ………….. به شماره شناسنامه …………. ،صادره از تهران به آدرس:…………………………………. و شماره تلفن …………….. و نمابر ……………. ، که در این قرارداد شرکت نامیده میشود از یک طرف و شخصیت حقیقی/ حقوقی : ...

Read More »

قرارداد خرید

قرارداد

(قرارداد خرید) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: این قرارداد بین………….. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام سیمان …………. و …………… به شماره ثبت ………..کد اقتصادی …………… به نمایندگی مهندس ……………. ( مدیریت  ) به آدرس …………………………………………………………………. که منبعد در این قرارداد خریدار نامیده می شود از یک طرف و شرکت ……………… به شماره ثبت ……………کد اقتصادی ………….. به نمایندگی ...

Read More »